Zvolte jazyk

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. NÁZEV

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě


2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovací listinou vydanou Krajem Vysočina – schválenou usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 047/05/01 ZK ze dne 18. září 2001 ve znění pozdějších dodatků

Organizace je zřízena za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti umělecké sbírky muzejní povahy. 

Vize Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitel (statutární orgán)

Oddělení odborné – zástupce ředitele, vedoucí odborného oddělení

Odborní zaměstnanci

Oddělení provozně ekonomické – vedoucí provozně – ekonomického oddělení

Provozně ekonomičtí zaměstnanci

viz Kontakty https://www.galeriehb.cz/cs/o-nas/kontakty


4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Havlíčkovo náměstí 18

580 01 Havlíčkův Brod

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY

 

4.2 ADRESA PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Havlíčkovo náměstí 18

580 01 Havlíčkův Brod

Podatelna galerie (ekonomický útvar - sekretariát)

 

4.3 ÚŘEDNÍ HODINY

Po–Pá: 9–11 a 13–14.30

 

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

+420 569 427 035

 

4.5 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

https://www.galeriehb.cz/

 

4.6 ADRESA E-PODATELNY

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4.7 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

Identifikátor datové schránky: ch5vvt2

Obecná e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přehled telefonních a e-mailových kontaktů na jednotlivá pracoviště a zaměstnance GVUHB

viz: KONTAKTY


5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu  14032521/0100

CZ57 0100 0000 0000 1403 2521/KOMB CZ PP

Fakturace elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


6. IČO

13582143

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě nemá DIČ


7. DOKUMENTY

7.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

Zřizovací listina s dodatky

Organizační řád

Výroční zpráva 2022

DOKUMENTY

Rejstřík příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

 

7.2 ROZPOČET

Rozpočet a střednědobý plán

Výkaz zisku a ztráty 2022

Rozvaha 2022


8. ŽÁDOSTI O INFORMACE a další podání

Žádosti lze podat ústně v sídle organizace, telefonicky na telefonních číslech organizace, nebo písemně, viz informace o provozu podatelny

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací


9. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:

– odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
– odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c)
– sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3)

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu (kraj Vysočina) prostřednictvím povinného subjektu, opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace


10. FORMULÁŘE

Badatelský list


11. PŘEDPISY

11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

11.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě nevydala žádné právní předpisy.


12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Ceník úhrad za poskytované informace GVU HB

 

12.2 USNESENÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo vydáno.


13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě nemá žádný vzor licenční smlouvy.

 

13.2 VÝHRADNÍ LICENCE

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Dodatek k výroční zpávě za rok 2022

Dodatek k výroční zprávě za rok 2023 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     

objevujpamatky    VW logo

33 HB web

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

ZASÍLÁNÍ NOVINEK